இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Baden-Wuerttembergx + Kreisliga Ax + Loerrachx 447