ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Baden-Wuerttembergx + Staffel Westx + Loerrachx 447