இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Baden-Wuerttembergx + Staffel Westx + Loerrachx 447